Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fotografeer Mijn Woning NL

Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen deel dat van toepassing is op alle Diensten van Opdrachtnemer en uit modules die aanvullend van toepassing zijn op specifieke Diensten van de Onderneming.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: Een aanbod of offerte van Opdrachtnemer voor het aangaan van een Overeenkomst;

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden voor het leveren van Diensten en de verhuur van een Inboedel door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

Derde(n): In het kader van de uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n);

Dienst(en): De door Opdrachtnemer uit te voeren diensten op het gebied van:
o het visualiseren van vastgoed middels fotografie, video en digitale tekeningen;
o het digitaal tekenen van plattegronden van vastgoed, alsmede het interactief maken van deze plattegronden;
o het digitaal bewerken en koppelen van visualisaties van vastgoed door onder meer het realiseren van 360 fotografie en een koppeling van plattegronden aan foto’s;
o het aanleveren van visualisaties op harddisk of door middel van hosting, alsmede het plaatsen van visualisaties op apparatuur of op websites;
o het inmeten van een woning of bedrijfspand op locatie, alsmede het opstellen van het meetrapport;
o het vaststellen van een energielabel;
o Verkoopstyling (inrichten van de woning); en daaraan gerelateerde diensten.

Inboedel: De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verhuurde roerende zaken die zich tijdelijk in een door Opdrachtgever aan te wijzen vastgoedobject zullen bevinden;

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die een opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt dan wel een Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat;

Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fotografeer Mijn Woning NL, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58167250, tevens handelend onder de namen LOB Beheer, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap, alsmede, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden en Personeel;

Overeenkomst: Iedere opdracht of overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op basis waarvan Opdrachtnemer Dienst(en) aan Opdrachtgever levert;

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

Personeel: De personen die in opdracht van Opdrachtnemer of Derden worden ingeschakeld voor de feitelijke uitvoering van de Diensten;

Tarief: De vergoeding die Opdrachtgever dient te betalen voor de Diensten;

Visualisaties: De in het kader van de Diensten door Opdrachtnemer ontwikkelde foto’s, video’s, tekeningen en andere visualisaties;

2. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan correspondentie per e- mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van de Algemene Voorwaarden wordt afgeweken in de Overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op vervolgopdrachten van Opdrachtgever, ongeacht of deze vervolgopdrachten mondeling of schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan: per e-mail) worden verstrekt aan Opdrachtnemer.
 3. Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever zijn niet van toepassing op een Overeenkomst. Door een Overeenkomst met Opdrachtnemer te sluiten, ziet Opdrachtgever af van de toepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk van deze bepaling zijn afgeweken bij het aangaan van een Overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongewijzigd in stand. In een dergelijk geval zullen Partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de (ver)nietig(d)e bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Ieder Aanbod van Opdrachtnemer met betrekking tot de Diensten is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in het Aanbod genoemde termijn door Opdrachtgever wordt bevestigd. Indien door Opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd, vervalt het Aanbod 14 dagen na de datum van het Aanbod.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW is Opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van het Aanbod van Opdrachtnemer.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:

(i) het mondeling of schriftelijk aanvaarden van een Aanbod door Opdrachtgever,

(ii)  het schriftelijk bevestigen van door Opdrachtgever bestelde Diensten door Opdrachtnemer, en indien (i) en (ii) zich niet hebben voorgedaan,

(iii)  de feitelijke aanvang van Diensten en/of daaraan gerelateerde werkzaamheden.

 • Opdrachtnemer kan niet aan een Aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod of een gedeelte daarvan een kennelijke verschrijving of vergissing

bevat.

 • De prijzen zoals genoemd in een Aanbod en de Overeenkomst zijn altijd exclusief btw, transport,

verzekering, (de)montage, (overheids)heffingen en overige kosten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De verbintenis van Opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle specifieke eisen die door Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld, moeten door Partijen nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Opdrachtnemer gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk door Derden te laten uitvoeren.
 3. De dienstverlening door Opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en voor zover van toepassing de objectgebonden werkinstructies die in onderling overleg en samenspraak door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden vastgesteld.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen, vergunningsvoorschriften en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat zij noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer en het Personeel worden verstrekt
 2. Opdrachtgever is gehouden om zorg te dragen voor in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. Opdrachtgever is gehouden om de toegang te verschaffen tot alle ruimtes en lokalen waartoe de

toegang benodigd is voor de uitvoering van de Diensten.

 • Opdrachtgever zal Opdrachtnemer geïnformeerd houden over relevante ontwikkelingen in verband

met de Overeenkomst en de uitvoering daarvan.

 • Indien Opdrachtgever niet, niet geheel of niet tijdig aan de verplichtingen uit dit artikel voldoet, is

Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten dan wel de extra kosten die verband houden met de tekortkoming(en) van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door Opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, bij Opdrachtgever in rekening te brengen indien en voor zover die kosten redelijk zijn.

 • Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende zes maanden na afloop daarvan geen Personeel van Opdrachtnemer of Derden in dienst nemen en/of werkzaamheden voor haar laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 20.000 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000 voor iedere dag dat de overtredingvoortduurt en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is gehouden haar werkzaamheden als een goed opdrachtnemer uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de Diensten en

moet Opdrachtgever op de hoogte stellen zodra de Diensten volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 7. Tarief

 1. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en tijdig te voldoen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting, tenzij partijen zulks expliciet anders zijn overeengekomen.
 2. Het door Opdrachtnemer gehanteerde Tarief is exclusief btw en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, zoals parkeerkosten, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8. Betaling

 1. Opdrachtgever is verplicht tot volledige betaling van de facturen van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn wordt vermeld.
 2. Indien Opdrachtgever niet volledig en tijdig overgaat tot betaling van het verschuldigde bedrag, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In een dergelijk geval is Opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente, althans de wettelijke rente, over het factuurbedrag verschuldigd.
 3. Opdrachtgever is gehouden alle redelijke kosten die Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van haar vordering en in verband met het niet tijdig en volledig betalen van haar facturen, te vergoeden, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en deurwaarder. Opdrachtnemer is gerechtigd tenminste 15% van het niet-tijdig betaalde factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten van Opdrachtnemer hoger zijn, is Opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van de facturen binnen de betalingstermijn te voldoen.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten of tot verrekening over te gaan, om welke reden dan ook.
 6. Een betaling van Opdrachtgever strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat een betaling betrekking zou hebben op een latere factuur of andere vordering van Opdrachtnemer.

Artikel 9. Annulering

 1. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Overeenkomst op afstand (via internet) tot stand is gekomen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst:
  1. binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst en uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst kosteloos te annuleren;
  1. binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst en binnen 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst te annuleren en dient Opdrachtgever 50% annuleringskosten te betalen;
  1. Vanaf de 15e dag na de totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden 50% annuleringskosten te betalen.
 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of indien Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is, is Opdrachtgever vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst gehouden 50% annuleringskosten te betalen bij annulering van de Overeenkomst, ongeacht wanneer de Overeenkomst geannuleerd wordt.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst te annuleren indien het object groter is dan 400 m2, zonder dat Opdrachtnemer in een dergelijk geval gehouden is enige kosten of schade van Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 10. Duur, wijziging en beëindiging Overeenkomst

 1. Partijen gaan de Overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aan. In geval van bepaalde tijd eindigt de Overeenkomst op het moment dat de Opdrachtnemer haar Diensten heeft voltooid.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, indien sprake is van

natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of indien Opdrachtgever

geen natuurlijk persoon is.

 • Een wijziging van de te leveren Diensten kan slechts worden bereikt na schriftelijke instemming

door beide Partijen.

 • Een Partij is gerechtigd de Overeenkomst met de andere Partij met onmiddellijke ingang te

ontbinden indien:

 1. een schriftelijke ingebrekestelling is verstuurd waarin een redelijke termijn is gesteld om

een tekortkoming te herstellen en deze redelijke termijn ongebruikt is verstreken;

 • sprake is van verzuim met betrekking tot enige verplichting uit hoofde van de

Overeenkomst;

 • een Partij in staat van faillissement is verklaard of indien surséance van betaling is verleend;
  • een Partij geliquideerd wordt of haar onderneming staakt.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden niet (tijdig) nakomt.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen slechte weersomstandigheden, terrorisme, pandemieën, van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen, brand, overstroming, stakingen en onvolledige levering door toeleveranciers.
 2. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien Opdrachtnemer niet geheel aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan vanwege overmacht of andere omstandigheden die niet aan Opdrachtgever te wijten zijn, zullen Partijen in samenspraak en kosteloos een vervolgafspraak inplannen voor de uitvoering van de resterende Diensten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
 2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of onjuistheden van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten en storingen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aanpassingen of veranderingen van de door Opdrachtnemer geleverde Diensten en geleverde zaken in het kader van de Diensten, voor zover Opdrachtnemer deze aanpassingen en/of veranderingen niet zelf heeft doorgevoerd.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van Opdrachtnemer op jaarbasis, met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Opdrachtnemer zal op verzoek informatie verschaffen aan Opdrachtgever over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer ter zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor Opdrachtnemer Diensten verricht. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor vorderingen van Personeel tot vergoeding van schade die wordt geleden doordat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever schade lijdt, tenzij die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 6. Het Personeel en Derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, foto’s, visualisaties, plattegronden, beschrijvingen, tekeningen, software en door haar geleverde programmatuur, blijven van Opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid en privacy

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien door een Partij is meegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie

 • Partijen zijn gehouden om hun bedrijfsvoering in overeenstemming te houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Opdrachtgever stemt, voor zover Opdrachtnemer daartoe gerechtigd en gehouden is, uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van Opdrachtnemer voor doeleinden van administratie en beheer ter uitvoering van de Overeenkomst. De (persoons)registratie kan identificatiegegevens bevatten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Opdrachtnemer daartoe krachtens de wet of een (rechterlijke) uitspraak gehouden is.
 • Opdrachtgever zal, indien het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om (persoons)gegevens van Opdrachtnemer te verwerken, alle verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens nauwgezet opvolgen en is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer lijdt bij schending daarvan.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, anders dan na schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Opdrachtgever buiten Nederland woonachtig of gevestigd is.
 3. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met een Aanbod, Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

MODULE VISUALISATIES

Artikel 16. Toepassingsbereik

 1. De bepalingen uit de ‘Module Visualisaties’ zijn slechts van toepassing voor zover de door Opdrachtnemer te leveren Diensten zien op fotografie-, video-, en/of marketingdiensten.
 2. De bepalingen uit de ‘Module Visualisaties’ hebben een aanvullende werking op de bepalingen uit het algemene deel van de Algemene Voorwaarden.
 3. Indien de bepalingen uit de ‘Module Visualisaties’ in strijd zijn met bepalingen uit het algemene deel van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze module.

Artikel 17. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Indien de uit te voeren Diensten het fotograferen van een object betreft, geldt dat in geval van neerslag of andere belemmerende weersomstandigheden, Opdrachtnemer eenzijdig kan besluiten de buitenfoto’s niet op die betreffende dag te maken. In geval van harde wind kan Opdrachtnemer eenzijdig besluiten de hoogtefoto’s niet op de betreffende dag te maken. Partijen treden in een dergelijk geval in overleg over een vervolgafspraak.
 2. Na de uitvoering van de Diensten worden de door Opdrachtnemer geproduceerde foto’s, plattegronden, visualisaties en/of andere zaken uitsluitend digitaal, zijnde in de vorm van een mp4- , pdf-, of jpeg-bestand, beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Op verzoek van Opdrachtgever voert Opdrachtnemer wijzigingen door op de door haar vervaardigde zaken. Opdrachtnemer heeft recht op maximaal drie revisierondes. Indien meer dan drie revisierondes gewenst zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd aanvullende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

MODULE NEN 2580 METING

Artikel 18. Toepassingsbereik

 1. De bepalingen uit de ‘Module NEN 2580 meting’ zijn slechts van toepassing voor zover de door Opdrachtnemer te leveren Diensten zien op het inmeten van een vastgoedobject.
 2. De bepalingen uit de ‘Module NEN 2580 meting’ hebben een aanvullende werking op de bepalingen uit het algemene deel van de Algemene Voorwaarden.
 3. Indien de bepalingen uit de ‘Module NEN 2580 meting’ in strijd zijn met bepalingen uit het algemene deel van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze module.

Artikel 19. Aanbod

1. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst of nadien blijkt dat de door Opdrachtgever opgegeven variabelen (zoals bijvoorbeeld het aantal eenheden en/of vierkante meters) dermate afwijken van de door Opdrachtgever opgegeven variabelen, is Opdrachtnemer gerechtigd het Tarief te verhogen met minimaal € 50,- per 100 m2 en/of minimaal € 125,- per eenheid.

Artikel 20. Uitvoering van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt door Opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van de in de makelaarsbranche geldende meetinstructie, gebaseerd op NEN 2580.

Artikel 21. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om de inmeting direct na ontvangst te controleren op juistheid.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever hieromtrent is geïnformeerd, dan wel binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, doch in ieder geval binnen drie maanden na de uitgevoerde meting, schriftelijk in kennis te stellen omtrent vermeende fouten in de door Opdrachtnemer uitgevoerde inmeting, bij gebreke waarvan de vrijwaring uit artikel 22 vervalt.
 3. Opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van Opdrachtnemer de correspondentie tussen Opdrachtgever en de partij door wie zij aansprakelijk wordt gehouden, aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

 1. Indien de werkelijke situatie meer dan 5% afwijkt van de door Opdrachtnemer uitgevoerde meting en Opdrachtgever als gevolg hiervan aantoonbaar schade heeft geleden, vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever voor de geleden schade. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in een dergelijk geval beperkt tot een maximum van € 10.000.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zich zelfstandig te verweren jegens de vorderingen van Opdrachtgever en derden. Erkenning van aansprakelijkheid door Opdrachtgever bindt Opdrachtnemer niet.
 3. De vrijwaring zoals genoemd in lid 1 van dit artikel vervalt na verloop van 6 maanden na de toezending van de inmeting door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer na de ommekomst van deze termijn niet meer voor eventuele fouten aanspreken.

MODULE VERHUUR ROERENDE ZAKEN

Artikel 23. Toepassingsbereik

 1. De bepalingen uit de ‘Module verhuur roerende zaken’ zijn slechts van toepassing voor zover de door Opdrachtnemer te leveren Diensten zien op styling door middel van verhuur van een Inboedel aan Opdrachtgever.
 2. De bepalingen uit de ‘Module verhuur roerende zaken’ hebben een aanvullende werking op de bepalingen uit het algemene deel van de Algemene Voorwaarden.
 3. Indien de bepalingen uit de ‘Module verhuur roerende zaken’ in strijd zijn met bepalingen uit het algemene deel van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit deze module.

Artikel 24. Aanbod

1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, geldt het in het Aanbod vermelde Tarief voor een huurperiode van twee maanden.

Artikel 25. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd een gelijkwaardige zaak ter beschikking te stellen indien de Inboedel om wat voor reden dan ook niet (geheel) beschikbaar blijkt te zijn.
 2. Aan het begin en het einde van de Overeenkomst zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de Inboedel controleren op schade, reinheid en telling. De controle vindt plaats in het vastgoedobject waar de Inboedel tijdens de huurperiode verblijft. De controle is bindend.

Artikel 26. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden het vastgoedobject schoon en leeg op te leveren voor aanvang van de Diensten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is gehouden zich te gedragen zoals een goed huurder betaamt.
 3. Opdrachtgever is gehouden binnen 48 uur na het in ontvangst nemen van de Inboedel schriftelijk te klagen, indien Opdrachtgever van mening is dat de gehuurde zaken niet aan de Overeenkomst voldoen.

Artikel 27. Gebruik

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Inboedel aan derden over te dragen, te bezwaren, te verhuren, in gebruik te geven of anderszins ter beschikking te stellen.
 2. Gedurende de gehele periode waarin de Inboedel zich in het vastgoedobject bevindt, is het niet toegestaan het object te bewonen.
 3. De Inboedel dient uitsluitend te worden gebruikt voor de daarvoor bestemde doeleinden.

Artikel 28. Tarief

 1. Het Tarief geldt voor een huurperiode van twee maanden, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
 2. Vanaf de derde maand is Opdrachtgever per maand een vergoeding van 10%, gerekend over de eerste twee maanden tezamen, van het Tarief verschuldigd.
 3. Indien het object zich op de eerste verdieping bevindt, wordt een eenmalige opslag van € 250,- exclusief btw in rekening gebracht.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien de Inboedel in de buitenlucht zal verblijven.

Artikel 29. Betaling

 1. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen dienen de facturen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever te zijn voldaan voorafgaand aan de plaatsing van de Inboedel in het vastgoedobject.
 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dient 75% van de totale vergoeding als voorschot te worden voldaan.

Artikel 30. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en waardeverminderingen van de Inboedel welke zijn ontstaan vanaf het moment van bezorging van de Inboedel bij Opdrachtgever tot aan het moment van het ophalen van de Inboedel bij Opdrachtgever.

Alle diensten

Copyright © 2021 fotografeermijnwoning.nl